نمایی از کتابخانه دانشگاه سیستان و بلوچستان

نمایی از کتابخانه دانشگاه سیستان و بلوچستان

حضور جمعی از اساتید دانشگاه و توضیحات راجع به مفاهیم آیات

حضور جمعی از اساتید دانشگاه و توضیحات راجع به مفاهیم آیات

گروهی از خواهران جلسه قرآن کوی اساتید دانشگاه

گروهی از خواهران جلسه قرآن کوی اساتید دانشگاه

جمعی از دانشجویان در بازدید از نمایشگاه همراه با توضیحات

جمعی از دانشجویان در بازدید از نمایشگاه همراه با توضیحات

حضور پر تعداد دانش آموزان کوی دانشگاه

حضور پر تعداد دانش آموزان کوی دانشگاه

نمایی از نمایشگاه در کانون قرآن و عترت دانشگاه سیستان و بلوچستان

نمایی از نمایشگاه در کانون قرآن و عترت دانشگاه سیستان و بلوچستان