افتتاحیه با حضور مسئولین و برخی از قاریان قرآن

افتتاحیه با حضور مسئولین و برخی از قاریان قرآن

توضیح آیات برای مسئولین

توضیح آیات برای مسئولین

کلاس اخلاق اسلامی برای دانش آموزان

کلاس اخلاق اسلامی برای دانش آموزان

آموزش مفاهیم سوره مبارکه واقعه برای دانش آموزان

آموزش مفاهیم سوره مبارکه واقعه برای دانش آموزان

بازدید دانش آموزان

بازدید دانش آموزان

نمایی از نمایشگاه

نمایی از نمایشگاه