نمایی از فرهنگسرا و شهرداری بردسکن

نمایی از فرهنگسرا و شهرداری بردسکن

حضور فرماندار محترم بردسکن و امام جمعه محترم بردسکن در نمایشگاه

حضور فرماندار محترم بردسکن و امام جمعه محترم بردسکن در نمایشگاه

حضور دانش آموزان یکی از مراکز قرآنی

حضور دانش آموزان یکی از مراکز قرآنی

حضور  کارکنان دارات در نمایشگاه

حضور کارکنان دارات در نمایشگاه

حضور طلاب علوم دینی و جلسه شرح مفاهیم آیات سوره مبارکه واقعه

حضور طلاب علوم دینی و جلسه شرح مفاهیم آیات سوره مبارکه واقعه