خواهران محترمه دانشجویی که در دروس این برنامه تجدید شده اند برابر برنامه نیم ساعت قبل از شروع امتحان با وسایل لازم حضور بهم رسانند.

Download (PDF, 128KB)