نمایی از نمایشگاه در حسینیه بیلند

نمایی از نمایشگاه در حسینیه بیلند

حضور قرآن آموزان و مدرسین کلاس های تابستانی

حضور قرآن آموزان و مدرسین کلاس های تابستانی

کلاس آموزش مفاهیم برای خانواده ها

کلاس آموزش مفاهیم برای خانواده ها

اعضای جلسات قرآن خواهران

اعضای جلسات قرآن خواهران

حضور نمازگزاران و ارئه توضیحات راجع به سوره مبارکه واقعه

حضور نمازگزاران و ارئه توضیحات راجع به سوره مبارکه واقعه