نمایی از یکی از میادین خلیل آباد

نمایی از یکی از میادین خلیل آباد

حضور خواهران جلسات قرآن در نمایشگاه

حضور خواهران جلسات قرآن در نمایشگاه

حضور عامه مردم در نمایشگاه

حضور عامه مردم در نمایشگاه

حضور قرآن آموزان یکی از موسسات در نمایشگاه

حضور قرآن آموزان یکی از موسسات در نمایشگاه

جمعی از نمازگزاران مسجد جامع خلیل آباد

جمعی از نمازگزاران مسجد جامع خلیل آباد