IMG_3289

 

نمایی از دانشکده ادبیات و علوم پایه

IMG_3277

 

دکتر خاتمی مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری و دانشجویان

IMG_3254

 

گروه های دانشجویان پسر

 

 

IMG_3266

 

گروه های دانشجویان دختر

 

 

 

 

IMG_3269

 

کلاس آموزش مفاهیم برای گروه های بازدید کننده

 

IMG_3272کلاس آموزش مفاهیم برای گروه های بازدید کننده دانشگاه های دیگر