جلسه آموزش مفاهیم آیات سوره مبارکه واقعه در جند کلاس ویژه آقایان و خانم ها

جلسه آموزش مفاهیم آیات سوره مبارکه واقعه در جند کلاس ویژه آقایان و خانم ها

سخنرانی در جمع مدد جویان

سخنرانی در جمع مدد جویان

حضور کارکنان و رئیس زندان در بازدید از کلاس ها

حضور کارکنان و رئیس زندان در بازدید از کلاس ها

جلسه پرسش و پاسخ با مدد جویان

جلسه پرسش و پاسخ با مدد جویان