بسمه تعالی 

بنا به فرمایش حاج آقای رمضانی سئوالات آزمون رأس ساعت ۱۳  در سایت قرار گرفت 

کارشناسان محترم با رمز خود وارد و سئوالات را دریافت نمایند

توجه (بسیار مهم)

از آنجا که در هزینه آزمون برای هر شرکت کننده یک برگ A4  در نظر گرفته شده است کارشناسان محترم باید ۴ صفحه سئوالات را بصورت پشت و رو در یک برگ A4  تنظیم نمایند ضمنا اتحادیه هزینه را بر اساس تعداد شرکت کننده محاسبه و وجه آن را به حساب کارشناسان محترم واریز می نماید. در صورت هر گونه ابهام سریعا با اتحادیه تماس بگیرید.