نمایی از یکی از میادین سرخس

نمایی از یکی از میادین سرخس

حضور امام جمعه محترم سرخس در بازدید از نمایشگاه و توضیحات مفهوم آیات

حضور امام جمعه محترم سرخس در بازدید از نمایشگاه و توضیحات مفهوم آیات

توضیحات مفاهیم آیات برای دانش آموزان

توضیحات مفاهیم آیات برای دانش آموزان

حضور گروه های مختلف دانش آموزی و شرح و توضیح آیات

حضور گروه های مختلف دانش آموزی و شرح و توضیح آیات

گروه های مختلف دانش آموزی از تمامی مقاطع

گروه های مختلف دانش آموزی از تمامی مقاطع