مقاله ای را که مطالعه می فرمایید از سر احساس مسئولیت و جفای ناشی از برخی اقدامات مسئولین قرآنی نوشته شده  است امیدوارم بنده را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازید.

Download (PDF, 137KB)