فیلم ۳ دقیقه ای را حداکثر تا شنبه ۳ مرداد تحویل فرمایید.

تعداد ۱۰۰ سئوال از درس تجوید در این قسمت می باشد که جهت مطالعه قرآن آموزان عزیز دوره تربیت معلم قرارداده شده است

Download (DOCX, 39KB)