افتتاحیه با حضور مسئولین شهرستان

افتتاحیه با حضور مسئولین شهرستان

حضور خواهران جلسات قرآن وطلاب خواهر وکلاس مفاهیم

حضور خواهران جلسات قرآن وطلاب خواهر وکلاس مفاهیم

حضور پر تعداد خواهران دانشجو - دانش آموز وجلسات قرآن

حضور پر تعداد خواهران دانشجو – دانش آموز وجلسات قرآن

حضور خانواده ها و فرزندان

حضور خانواده ها و فرزندان

جلسات متعدد مفاهیم آیات برای گروههایی که از شهرهای همجوار می آمدند

جلسات متعدد مفاهیم آیات برای گروههایی که از شهرهای همجوار می آمدند

اختتامیه با حضور فرماندار محترم ورئیس شورای اسلامی شهرستان و مسئولین همراه با شرح آیات

اختتامیه با حضور فرماندار محترم ورئیس شورای اسلامی شهرستان و مسئولین همراه با شرح آیات

حضور شورای محترم اسلامی شهر در نمایشگاه

حضور شورای محترم اسلامی شهر در نمایشگاه