توانایی های نمایشگاه ترجمه تصویری سوره مبارکه واقعه
    فقط در ۱۵ دقیقه
۱ – مفاهیم قرآنی را بسیار آسان انتقال می دهد.
۲ – در کمترین زمان ممکن بیشترین مفاهیم را انتقال می دهد.
۳ – هر فرد در هر گروه سنی و سطح سواد هدف آیات را به خوبی درک می کند.
۴ – زیبایی تلفیق هنر و اعجاز قرآن را به نمایش می گذارد.
۵ – زنده بودن تصاویر باعث جذابیت و اشتیاق بیننده به تماشا می شود.
۶ – ملموس بودن نقش تابلوها زمینه تفکر عمیق را ایجاد می نماید.
۷ – دیدگاهی جدید در بیننده در رابطه با درک و فهم بیشتر قرآن کریم پدید می آورد.
۸ – نقش تابلوها و مفاهیم عمیق آیات برای همیشه در ذهن بیننده ماندگار می شود.
۹ – زمینه انذار و تبشیر کاملا گویا به تصویر کشیده شده است.
۱۰ – باعث ایجاد عشق و علاقه بیشترجوانان و نوجوانان به قرآن کریم می شود.