در این فیلم نمایی کلی از نمایشگاه را می بینید و فضای لازمبرای اجرای آن را که حدودا ۲۰۰ متر مربع می باشد . از سویی چون برای تماشای تابلوها اغلب گروهای زیادی می آیند لازم است که فاصله بین تابلوها حدوا ۲ متر باشد.