نمایی از نمایشگاه در نیکشهر

نمایی از نمایشگاه در نیکشهر

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم و فرماندار محترم و مسئولین شهرستان

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم و فرماندار محترم و مسئولین شهرستان

شرح و توضیح آیات برای مسئولین

شرح و توضیح آیات برای مسئولین

حضور مردم ودانش آموزان در نمایشگاه

حضور مردم ودانش آموزان در نمایشگاه

حضور خانواده ها و دانش آموزان دختر در نمایشگاه

حضور خانواده ها و دانش آموزان دختر در نمایشگاه