حضور پر تعداد زائران در نمایشگاه و شرح آیات

حضور پر تعداد زائران در نمایشگاه و شرح آیات

کلاس های آموزش مفاهیم جداگانه برای خواهران و برادران

کلاس های آموزش مفاهیم جداگانه برای خواهران و برادران

امام زاده سید احمد بیدخور

امام زاده سید احمد بیدخور

حضور مجاورین امام زاده سید احمد(ع)

حضور مجاورین امام زاده سید احمد(ع)

IMG_0025 IMG_0043

نصب نمایشگاه در داخل امام زاده

نصب نمایشگاه در داخل امام زاده

امام زاده سید احمد بیدخور

امام زاده سید احمد بیدخور