نمایی از ورودی شهر نقاب

نمایی از ورودی شهر نقاب

توضیح مفاهیم آیات

توضیح مفاهیم آیات

حضور خانواده ها و قرآن آموزان

حضور خانواده ها و قرآن آموزان

حضور مردم در نمایشگاه و توضیحات

حضور مردم در نمایشگاه و توضیحات

حضور امام جمعه محترم و مسئولین

حضور امام جمعه محترم و مسئولین