افتتاحیه با حضور تنی جند از مسئولین شهرستان رفسنجان

افتتاحیه با حضور تنی جند از مسئولین شهرستان رفسنجان

شرح و توضیح آیات برای مسئولین در افتتاحیه نمایشگاه

شرح و توضیح آیات برای مسئولین در افتتاحیه نمایشگاه

دانش آموزان در انتظار ورود به نمایشگاه

دانش آموزان در انتظار ورود به نمایشگاه

شرح و توضیح آیان برای چندین گروه از دانش آموزان دختر

شرح و توضیح آیان برای چندین گروه از دانش آموزان دختر

شرح و توضیح آیات برای چندین گروه از دانش آموزان پسر

شرح و توضیح آیات برای چندین گروه از دانش آموزان پسر

حضور خانواده ها و دانش آموزان در نمایشگاه

حضور خانواده ها و دانش آموزان در نمایشگاه