بلندترین تپه های شنی جهان در ریگان

بلندترین تپه های شنی جهان در ریگان

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم و فرماندار محترم ریگان

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم و فرماندار محترم ریگان

توضیحات برا امام جمعه و فرماندار و مسئولین شهرستان ریگان

توضیحات برا امام جمعه و فرماندار و مسئولین شهرستان ریگان

حضور جمعی از خواهران قرآنی و فرزانگان

حضور جمعی از خواهران قرآنی و فرزانگان

بازدید جمعی از کارکنان ادارات و آموزش مفاهیم

بازدید جمعی از کارکنان ادارات و آموزش مفاهیم

جمعی از خواهران قرآنی و کلاس آموزش مفاهیم

جمعی از خواهران قرآنی و کلاس آموزش مفاهیم