نمایی از سقا خانه حضرت ابوالفضل (ع) زرند

نمایی از سقا خانه حضرت ابوالفضل (ع) زرند

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم زرند و تنی چند از مسئولین

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم زرند و تنی چند از مسئولین

شرح و توضیح آیات برای امام جمعه و مسئولین زرند

شرح و توضیح آیات برای امام جمعه و مسئولین زرند

حضور جندین گروه از خواهران دانش آموز و جلسات قرآن

حضور جندین گروه از خواهران دانش آموز و جلسات قرآن

حضور دانش آموزان پسر از کلیه مقاطع

حضور دانش آموزان پسر از کلیه مقاطع

حضور خانواده ها و فرزندان و دانش آموزان در نمایشگاه

حضور خانواده ها و فرزندان و دانش آموزان در نمایشگاه