حضور مسئولین در جلسه

حضور مسئولین در جلسه

چندین کلاس آموزشی برای نسوان و آقایان

جلسه در حضور کارکنان اداره کل زندان ها

جلسه در حضور کارکنان اداره کل زندان ها

آموزش مفاهیم سوره مبارکه از طریق پاورپنت

آموزش مفاهیم سوره مبارکه از طریق پاورپنت