افتتاحیه با حضور مسئولین شهرستان

افتتاحیه با حضور مسئولین شهرستان

آموزش مفاهیم به گروه های چند نفری بازدید کننده

آموزش مفاهیم به گروه های چند نفری بازدید کننده

حضور خواهران دانشجو - طلبه و جلسات قرآن

حضور خواهران دانشجو – طلبه و جلسات قرآن

حضور پر تعداد بازدید کنندگان

حضور پر تعداد بازدید کنندگان