ورودی شهر چابهار

ورودی شهر چابهار

معاون فرماندار و تنی چند از مسئولین شهرستان در مراسم افتتاحیه

معاون فرماندار و تنی چند از مسئولین شهرستان در مراسم افتتاحیه

حضور خواهران جلسات قرآن

حضور خواهران جلسات قرآنچابهار

حضور طلاب اهل سنت در نمایشگاه

حضور طلاب اهل سنت در نمایشگاه

حضور پر تعداد دانش آموزان و کلاس آموزش مفاهیم

حضور پر تعداد دانش آموزان و کلاس آموزش مفاهیم

جلسه آموزشی در قرار گاه نوح (ع)

جلسه آموزشی در قرار گاه نوح (ع)