افتتاحیه با حضور فرماندار و مسئولین

افتتاحیه با حضور فرماندار و مسئولین

حضور خانواده ها وفرزندان از ساعت 7 صبح تا 11 شب

حضور خانواده ها وفرزندان از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ شب

بازدید اعضای جلسات قرآن خواهران

بازدید اعضای جلسات قرآن خواهران

بازدید کارکنان ادارات

بازدید کارکنان ادارات

توضیحات برای مسئولین

توضیحات برای مسئولین