نمایی از یکی از میادین گناباد

نمایی از یکی از میادین گناباد

امام جمعه محترم گناباد در بازدید از نمایشگاه

امام جمعه محترم گناباد در بازدید از نمایشگاه

افتتاحیه با حضور مسئولین شهرستان گناباد

افتتاحیه با حضور مسئولین شهرستان گناباد

حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور گناباد

حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور گناباد

حضور گروه های دانشجویی در نمایشگاه

حضور گروه های دانشجویی در نمایشگاه

حضور خواهران جلسات قرآن در نمایشگاه

حضور خواهران جلسات قرآن در نمایشگاه