تفسیر صوتی سوره مبارکه واقعه

تفسیر صوتی سوره مباکره واقعه
دانلود عنوان زمان
آیات 1 الی 3 56:25
آیات 4 الی 10 58:12
آیات 11 الی 19 57:42
آیات 20 الی 25 01:00:46
آیات 26 الی 36 58:50
آیات 37 الی 44 01:02:15
آیات 45 الی 56 01:02:47
آیات 57 الی 74 01:05:38
آیات 75 الی 80 01:11:29
آیات 81 الی 96 01:10:22
فایل های صوتی در این صفحه بازنشری از انتشار تفسیر صوتی در سایت راسخون می باشد.